Sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjon

Som kunde har du krav på dokumentasjon på hva som er utført av jobb når drømmebadet står ferdig. (Foto: Adobe Stock)
Som kunde har du krav på dokumentasjon på hva som er utført av jobb når drømmebadet står ferdig. (Foto: Adobe Stock)
FDV-dokumentasjon

Myndighetene har gjennom byggteknisk forskrift (TEK17) satt krav til FDV dokumentasjon/-instruks. Med FDV menes Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Kravet til innhold i FDV er ikke spesifisert i detalj i TEK17, og vil derfor måtte tilpasses det enkelte prosjekt/våtrom.

I boligselskaper (som f.eks. blokker, rekkehus osv.) vil det være to forskjellige FDV-instrukser når det gjennomføres et felles prosjekt med oppussing av både fellesinstallasjoner og f.eks. våtrom. Da vil den ene dekke ansvarsområde for den enkelte seksjonen/leiligheten og den andre dekke ansvarsområde for boligselskapet (borettslag, sameier eller aksjelag). FDV for den enkelte seksjon skal oppbevares av den enkelte eier, mens FDV for boligselskapet oppbevares av styret eller driftsansvarlig.

FDV-dokumentasjonen skal hjelpe deg som boligeier å vedlikeholde våtrommet ditt på en slik måte at du i størst mulig grad ivaretar funksjon, estetikk og levetid for installasjon eller det enkelte produktet. Det skal i den forbindelse også tas hensyn til mulige fremtidige ombygninger, som f.eks tilrettelegging for handicapløsninger, utvidelser eller ominnredning.

Det er derfor viktig at FDV/sluttdokumentasjonen også tydelig viser hva som finnes av stenderverk, spikerslag, vann- og avløpsrør og ledninger i de skjulte konstruksjonene, hvordan vegger, innkassinger og gulv er bygget opp osv. Bildedokumentasjon vil normalt være en god måte å dokumentere det som er skjult inne i konstruksjonene.

 

Tilstandsrapport

Forskrift til avhendingsloven som gjelder ved omsetning av boliger og fritidsboliger stiller krav om at det skal utarbeides en tilstandsrapport.

Dersom det er utført arbeidet på badet de siste 5 årene, skal takstpersonen kontrollere om det foreligger dokumentasjon på at arbeidene er utført fagmessig. Tilstandsrapportene vil normalt utarbeides av en takstperson, som vil benytte seg av Norsk Standard (NS) 3600 Tilstandsanalyse av bolig, ved utarbeidelse av tilstandsrapporten.

NS 3600 setter klare krav til dokumentasjon og man kan risikere en dårligere tilstandsgrad (TG) som kan påvirke verdivurderingen ved manglende dokumentasjon.

 

Hva er god nok sluttdokumentasjon?

Med dette som utgangspunkt, hva er god nok sluttdokumentasjon for et nyoppusset våtrom?

Fagrådet for våtrom (FFV) har god kompetanse på dette området, og foreslår følgende innhold i sluttdokumentasjonen for et komplett nyoppusset våtrom:

  • Stedsangivelse. Våtrommets plassering. (Gårdsnr/Bruksnr, leilighetsnr, etasje).
  • Engasjerte firmaer. Oversikt med kontaktinformasjon og tilhørende organisasjonsnummer.
  • Utførte arbeider. Kortfattet beskrivelse av arbeidet for hver enkelt håndverksgruppe (rørlegger, elektriker, flislegger osv.). 
  • Drift / daglig bruk: Hva må brukeren passe på, for eksempel innstilling av termostater, styring av ventilasjonsvifte og lignende.
  • Vedlikehold: Vedlikeholdsinstrukser utarbeides for de elementer i baderom som reelt krever ettersyn eller periodisk vedlikehold. Hvor ofte og på hvilken måte, f.eks. rens av sluk, vedlikehold av myk- og mørtelfuger, pleie av utstyr, overflatematerialer, rens av siler på armaturer osv.
  • Produktoversikt. Oversikt over produkter og materialer som er benyttet. F.eks hvilken type våtromsplater og membran som er benyttet hvor, og hvem som er leverandør eller produsent av disse varene. For systemløsninger som membran, membranplater og rør-i-rør-systemer legges SINTEF Teknisk godkjenning med som en del av FDV’en, dersom produktet har en slik godkjenning.
  • Dokumentasjon på fagmessig utførelse. Kortfattet redegjørelse om hva som er gjort på badet med tilhørende beskrivelse av hvordan gulv og vegger osv. er bygget opp. Alle skjulte konstruksjoner eller innkassinger dokumenteres med foto før lukking. Det vanntette sjiktet dokumenteres med foto som viser overgang gulv og vegg, membran ved sluk og andre gjennomføringer i gulv, membranavslutning mot terskel og dørkarm og utførelse tetting ved gjennomføringer i våtsoner på vegg. Dokumentasjonen skal gi nok informasjon til at fagperson eller takstperson kan forstå hvordan gulvene og vegger er bygget opp og hvordan det vanntette sjiktet er utført/påført.
  • Søknadspliktige tiltak. Offentlige dokumenter i forhold til byggesaken. Kopi av ferdigattesten som utstedes av kommunal bygningsetat skal foreligge som en del av sluttdokumentasjonen.

 

Forslaget til innhold er i tråd med anbefalingene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Innholdet skal tilpasses omfanget av de utførte arbeidene, og derfor kan innholdet i punktene variere fra gang til gang.

FFV har utarbeidet en Word-mal til bruk for Godkjente våtromsbedrifter som ønsker et verktøy for utarbeidelse av sluttdokumentasjon/FDV-instruks.

Faglig leder for Godkjent våtromsbedrift kan laste ned malen ved å logge inn på GVB-nettsiden.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?